Novosti

28.11.2014
UBCG potpisala Lionsku deklaraciju

IFLA – LIONSKA DEKLARACIJA O PRISTUPU INFORMACIJAMA I RAZVOJU

IFLA – LYON DECLARATION ON ACCESS TO INFORMATION AND DEVELOPMENT
 

Ujedinjene nacije pregovaraju o novom programu razvoja za uspješno ostvarenje Milenijumskih ciljeva razvoja. Ovaj program će poslužiti kao smjernice svim zemljama kako bi one definisale pristupe za poboljšanje života ljudi i izložile novi skup ciljeva koje bi trebalo dostići u periodu 2016-2030.

Mi, dolje potpisani, vjerujemo da poboljšanje pristupa informacijama i znanju u društvu, uz pomoć dostupnih informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT), podržava održivi razvoj i poboljšava živote ljudi.

Stoga pozivamo zemlje članice Ujedinjenih nacija da uspostave obavezu u međunarodnim okvirima za korišćenje programa razvoja posle 2015. godine kako bi se osiguralo da svaki pojednac ima pristup, da je u stanju da razumije, koristi i dijeli informacije neophodne za unapređenje održivog razvoja i demokratskog društva.

PRINCIPI

Održivi razvoj nastoji da obezbjedi dugoročni društveno-ekonomski prosperitet i blagostanje svih ljudi širom svijeta. Sposobnost vlada, članova parlamenta, lokalnih vlasti, lokalnih zajednica, civilnog društva, privatnog sektora i pojedinaca da donose odluke zasnovane na informacijama od suštinskog je značaja za ostvarenje navedenog cilja.

U tom kontekstu, pravo na informacije će biti promjena od suštinskog značaja. Pristup informacijama podržava razvoj tako što omogućava ljudima, posebno marginalizovanim grupama i onima koji žive u siromaštvu, da:

-        ostvare svoja građanska, politička, ekonomska, socijalna i kulturna prava,

-        budu ekonomski aktivni, produktivni i inovativni,

-        nauče i primjene nove vještine,

-        obogate kulturni identitet i izražavanje,

-        učestvuju u donošenju odluka i u aktivnom i angažovanom civilnom društvu,

-        rješavaju izazove koje donosi razvoj na nivou zajednice,

-        osiguraju odgovornost, transparetnost, dobro upravljanje, učešće i osnaživanje,

-        prate napredak u javnim i privatnim obavezama o održivom razvoju.

 
DEKLARACIJA
 

U skladu sa zaključcima Visokog panela o razvojnom programu posle 2015. godine, sa savjetima Programa Ujedinjenih nacija za razvoj u periodu posle 2015. godine i sa Izvještajem Otvorene fokus radne grupe, koji su svi zajedno ustanovili ključnu ulogu pristupa informacijama kao podršku razvoju, mi , dolje potpisani, priznajemo da:

 
  1. Siromaštvo je višedimenzionalno, a napredak u iskorijenjavanju siromaštva je povezan sa održivim razvojem u raznim oblastima.
  2. Održivi razvoj se mora odvijati u okvirima zasnovanim na ljudskim pravima u kojima:

a)      Nejednakost se smanjuje osnaživanjem, obrazovanjem i uključivanjem marginalizovanih grupa, uključujući žene, autohtone narode, manjine, migrante, izbjeglice, osobe sa invaliditetom, starije osobe, djecu i omladinu;

b)      Rodna ravnopravnost, zajedno sa punim socijalnih, ekonomskim i političkim angažmanom može značajno biti poboljšana osnaživanjem žena i djevojaka kroz jednak pristup obrazovanju;

c)      Dostojanstvo i nezavisnost može se ojačati obezbjeđivanjem pristupa zapošljavanju i pristojnim radnim mjestima za sve;

d)      Podjednak pristup informacijama, slobodu izražavanja, slobodu udruživanja i okupljanja i privatnost potrebno je promovisati, zaštititi i poštovati kao prvi uslov za nezavisnost pojedinca;

e)      Učešće cjelokupne javnosti obezbjeđuje da joj se omogući da preuzme vlasništvo nad promjenama neophodnih za poboljšanje života svih.

 
  1. Povećan pristup informacijama i znanju, podržan univerzalnom pismenošću, osnovni je stub održivog razvoja. Veća dostupnost kvalitetnih informacija i podataka i angažovanje zajednica u njihovom stvaranju obezbijediti će potpuniju i transparentniju raspodjelu sredstava.
 
  1. Informacioni posrednici, kao što su biblioteke, arhivi, organizacije civilnog društva (OCD), lideri zajednica i mediji imaju vještine i resurse da pomognu vladama, institucijama i pojedincima da komuniciraju, organizuju, izgrađuju i razumiju podatkekoji su od ključnog značaja za razvoj. Oni mogu to da urade:
 

a.)    Pružanjem informacija o osnovnim pravima i privilegijama, javnim službama, životnoj sredini, zdravlju, obrazovanju, mogućnostima zapošljavanja, kao i o javnim rashodima koji podržavaju lokalne zajednice i pojedince da upravljaju sopstvenim razvojem;

b.)    Identifikovanjem i usmjeravanjem pažnje na relevantne i goruće potrebe i probleme stanovništva;

c.)    Povezivanjem zainteresovanih učesnika kroz savladavanje regionalnih, kulturnih i drugih barijera kako bi se olakšala njihova komunikacija i razmjena razvojnih rješenja koja bi mogla da se koriste za postizanje većeg uticaja;

d.)    Očuvanjem i obezbjeđivanjem kontinuiranog pristupa kulturnom nasljeđu, vladinim dokumentima i informacijama od javnog značaja, uz pomoć nacionalnih biblioteka, arhiva i drugih javnih institucija kulturnog nasljeđa;

e.)    Obezbjeđivanjem javnih tribina i prostora za šire učešće civilnog društva i njihovo angažovanje u donošenju odluka;

f.)     Ponudom obuke i kurseva za sticanja vještina koje će pomoći ljudima u pristupu i razumijevanju informacija i usluga najkorisnijim za njih.

 
  1. Unaprijeđena infrastruktura informaciono-komunikacionih tehnologija može da se koristi za razvoj komunikacija, za ubrzanje pružanja usluga i za obezbjeđenje pristupa značajnim informacijama, posebno u udaljenim zajednicama. Biblioteke i drugi informacioni posrednici mogu da koriste informaciono-komunikacione tehnologije da se premosti  jaz između nacionalne politike i lokalne primjene kako bi dobrobiti razvoja stigle do svih zajednica.
 
  1. Mi, dolje potisani, stoga pozivamo države članice Ujedinjenih nacija da potvrde da su pristup informacijama i vještine da se one efikasno koriste neophodan uslov za održivi razvoj, da obezbjede da se to prihvati u programu razvoja posle 2015. godine, kao i da:
 

a.)    Priznaju pravo javnosti na pristup informacijama i podacima, uz poštovanje prava na privatnost;

b.)    Prepoznaju važnu ulogu loklanih vlasti, informacionih posrednika i infrastrukture, kao što su informaciono-kominikacione tehnologije i otvoren Internet kao sredstva implementacije;

c.)    Usvoje politiku, standarde i zakone kojima se obezbijeđuje kontinuiranio finansiranje, jačanje integriteta, čuvanje i pružanje informacija od strane vlada, a kojima se pojedincima obezbijeđuje pristup;

d.)    Razviju ciljeve i indikatore koji omogućavaju mjerenje uticaja pristupa informacijama i podacima i izvještavaju o napretku u dostizanju ciljeva tokom svake godine u Izvještaju o razvoju i pristupu informacijama.

 

                                                                    Prevod sa engleskog na srpski jezik: Vesna Crnogorac.

                                                                    Prilagodila za verziju na crnogorskom jeziku:  Jasmina Bajo

                      
NAPOMENE:

*Naslov originala: Lyon Declaration on Access to Information and Development – http://www.lyondeclaration.org/

**Deklaracija je usvojena 18. Avgusta 2014. godine na Svjetskom bibliotečkom i informacionom kongresu IFLA-e održanom u Lionu. Već u prvih par dana Deklaraciju je potpisalo više od 125 organizacija i udruženja.

 
[preuzmite tekst deklaracije]