Skupština

Na osnovu člana 18 Statuta  Udruženja bibliotekara Crne Gore, Skupština Udruženja na svojoj sjednici održanoj dana 1. juna 2007. godine donijela je:


POSLOVNIK O RADU SKUPŠTINE UDRUŽENJA BIBLIOTEKARA CRNE GORE

Član 1.
Ovim Poslovnikom uređuje se način sazivanja i rad Skupštine Udruženja bibliotekara Crne Gore (u daljem tekstu Skupština) i način izjašnjavanja delegata u Skupštini.

Član 2.
Pozive za Skupštinu sa predlogom dnevnog reda predsjednik Udruženja bibliotekara Crne Gore upućuje članovima Udruženja u roku koji ne može biti manji od 15 dana prije održavanja Skupštine.
Uz poziv se dostavlja izvještaj o radu i drugi materijali koje razmatra i usvaja Skupština  (program rada, fmansijski izvještaj i drugo).
Na predlog Upravnog odbora Udruženja bibliotekara Crne Gore pozivi za Skupštinu šalju se i bibliotekama, bibliotečkim organizacijama i drugim ustanovama, organizacijama i organima zainteresovanitn za rad Udruženja.

Član 3.
Zasijedanje Skupštine otvara predsjednik pošto prethodno utvrdi da prisustvuje Statutom predviđeni broj delegata.
Skupštinom rukovodi Radno predsjedništvo, koje između sebe bira predsjednika.
Nakon otvaranja zasijedanja Skupštine predsjednik Radnog predsjedništva obavještava koliki je broj prisutnih delegata kao i učesnika iz biblioteka, bibliotečkih organizacija i drugih ustanova, organizacija i organa.

Član 4.
Pošto je konstatovano da Skupština može da punovažno odlučuje, predsjednik radnog predsjedništva stavlja na razmatranje predloženi dnevni red.
Predlog za izmjenu i dopunu dnevnog reda iznose delegati u svoje lično ime. Skupština radi po dnevnom redu koji usvoji javnim glasanjem.

Član 5.
Kada su na dnevnom redu dokumenti o kojima se odlučuje glasanjem, prije rasprave se o njima podnosi uvodno izlaganje.

Član 6.
U toku rasprave delegati i drugi učesnici ravnopravno se prijavljaju i učestvuju u raspravi.
U toku rasprave predsjednik Predsjedništva daje riječ prijavljenima po redosljedu kako su se prijavili, stara se da ih tokom izlaganja niko ne ometa, a ima pravo da ih upozori da se drže teme o kojoj se raspravlja.

Član 7.
Rasprava se vodi dok ima prijavljenih učesnika. Predsjednik zaključuje raspravu i formuliše predlog ili predloge o kojima Skupština treba da odlučuje.
Predlog o kojem treba da se izjasni Skupština može uz obrazloženje formulisati i učesnik Skupštine.
Pravo glasa na Skupštini imaju delegati, Upravni odbor i Nadzorni odbor.

Član 8.
Na zasijecanju Skupštine na kojem se bira Upravni odbor Udruženja bibliotekara Crne Gore verifikuje se prisustvo članova, predlažu se kandidati za članove Upravnog odbora, utvrđuje se lista kandidata, sprovodi se glasanje, saopštavaju se rezultati glasanja i razrešava se dosadašnji Upravni odbor.

Član 9.
Postupak za izbor Upravnog odbora na zasedanju Skupštine sprovode Venfikaciona, Kandidaciona i Izborna komisija.
Verifikacionu, Kandidacionu i Izbornu komisiju od po tri člana Skupština bira nakon usvajanja dnevnog reda.

Član 10.
Verifikaciona komisija utvrđuje broj prisutnih članova Udruženja na osnovu čega  podnosi Skupštini izvještaj o tome.

Član 11.
Kandidaciona komisija sastavlja listu kandidata za članove Upravnog odbora, na osnovu obrazloženih predloga.
Kandidate za članove Upravnog odbora može predložiti Upravni odbor, ili bilo koji član Udruženja.
Listu kandidata za koje će se glasati utvrđuje Skupština javnim izjašnja­vanjem.

Član 12.
Izborna komisija priprema glasački materijal, sprovodi glasanje, utvrđuje rezultate glasanja i saopštava ih Skupštini.

Član 13.
Za listu kandidata na kojoj je broj kadidata jednak broju koji se bira - 9, glasa se javno.
Skupština može odlučiti da se javno glasa-za svakog kandidata pojedinačno sa liste iz stava 1 ovog člana.
Za članove Upravnog odbora izabrani su na javnom glasanju kandidati koji su dobili više od polovine glasova prisutnih članova Udruženja.
Skupština može odlučiti da se za kandidate sa liste iz stava 1 ovog člana glasa tajno.

Član 14.
Za listu kandidata na kojoj je broj kandidata veći od 9, to jest veći od broja koji se bira, glasa se tajno.
Za članove Upravnog odbora izabrani su na tajnom glasanju kandidati koji su dobili većinu glasova članova Udruženja.

Član 15.
Izborna komisija izvještava Skupštinu koji su kandidati izabrani za članove Upravnog odbora.

Član 16.
Posle izbora članova Upravog odbora, Skupština daje razrešnicu prethodnom Upravnom odboru.

Član 17.
Nadzorni organ bira se po istom izbornom postupku kao i Upravni odbor.

Član 18.
Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se odmah.