Upravni odbor

(Dužnosti članova Upravnog odbora Udruženja bibliotekara Crne Gore definisane su članom 21, 22 i 23 Statuta)

Upravni odbor Udruženja je kolektivni organ upravljanja koji se stara o sprovođenju ciljeva i zadataka Udruženja, odluka i zaključaka Skupštine.

Upravni odbor  Udruženja čine 9 članova, uključujući predsjednika/cu i sekretara/ku.

Mandat članova Upravnog odbora određuje Skupština.

Upravni odbor Udruženja utvrđuje politiku i radi na sprovođenju ciljeva i zadataka Udruženja na osnovu usvojenih programa, stavova i zaključaka; rukovodi radom Udruženja; odlučuje o korišćenju sredstava Udruženja; odlučuje o izboru predstavnika Udruženja u drugim organizacijama i tijelima; imenuje urednike publikacija  i bira Redakciju stručnog časopisa „Bibliološki glasnik“; imenuje komisije i tijela Udruženja; organizuje savjetovanja, seminare, stručna predavanja i druge oblike stručnog usavršavanja; sarađuje sa drugim asocijacijama; donosi planove i izvještaje; priprema Skupštinu

Sjednice Upravnog odbora saziva i njima rukovodi predsjednik/ca ili sekretar/ka Udruženja. Odluke se donose na sjednicama kojim prisustvuje najmanje polovina članova, većinom glasova prisutnih.

Na Skupštini Udruženja bibliotekara Crne Gore, koja je održana 11. novembra 2014. godine, za članove Upravnog odbora, za mandatni period novembar 2014-novembar 2016. godine imenovani su:

  • Saša Božović Lovre
  • Dragica Lompar
  • Nataša Borović
  • Nevenka Mitrović
  • Radmila Rašović
  • Ardita Rama
  • Stanojka Ljiljanić
  • Ivan Ivanović
  • Alija Redžematović