Predsjednik/ca
 
 

Predsjednik Udruženja predstavlja i zastupa Udruženje, saziva Skupštinu i sjednice Upravnog odbora Udruženja, rukovodi njihovim radom, obavlja i druge poslove predsjednika u skladu sa Statutom.

Na Skupštini Udruženja bibliotekara, koja je održana 11. novembra 2014. godine za predsjednicu je izabrana Saša Božović Lovre.

Kontakt:

Tel. + 382 41 233 402
Mob. +382 67 633 701
E-mail: lovresasa@gmail.com