Statut Udruženja bibliotekara CG

Na osnovu člana 12 Zakona o   nevladinim organizacijama (Službeni list CG br. 39/11) Skupština nevladinog Udruženja bibliotekara Crne Gore, na sjednici od 14. juna 2012. godine, donijela je

STATUT
UDRUŽENJA BIBLIOTEKARA CRNE GORE

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovim Statutom uređuju se pitanja od značaja za organizaciju, upravljanje i funkcionisanje nevladinog udruženja Udruženje bibliotekara Crne Gore i to: naziv i sjedište; ciljevi i djelatnost Udruženja; uslovi za sticanje i gubitak članstva; prava i obaveze članova; organi upravljanja i nadležnosti; finansiranje, javnost i prestanak rada, kao i druga pitanja u skladu sa zakonom i opštim aktima Udruženja.

II  NAZIV I SJEDIŠTE

Član 2

Udruženje bibliotekara Crne Gore (u daljem tekstu: Udruženje) je stručno, profesionalno, nevladino udruženje bibliotekara i ostalog profesionalnog osoblja koje obavlja bibliotečko-informacionu djelatnost. Udruženje okuplja članove sa teritorije Crne Gore.
Udruženje nastavlja rad i tradicije prethodnih Društava bibliotečkih radnika Crne Gore, a osnovano je na neodređeno vrijeme.

Član 3

Naziv udruženja je Udruženje bibliotekara Crne Gore. U pravnom prometu sa inostranstvom Udruženje može koristiti svoj naziv na engleskom jeziku Association of Librarians of Montenegro.
Sjedište Udruženja je na Cetinju.

Član 4

Udruženje  je pravno lice sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim zakonom i ovim Statutom.
Udruženje predstavlja i zastupa  predsjednik Udruženja.

Član 5

Udruženje ima svoj pečat, štambilj i znak.
Pečat Udruženja je okruglog oblika, prečnika 2,5 cm i sadrži tekst: Udruženje bibliotekara Crne Gore – Cetinje.
Štambilj  Udruženja  je pravougaonog oblika i sadrži naziv i sjedište Udruženja.
Znak  Udruženja je otvorena knjiga sa akronimom UBCG.

III CILJEVI I DJELATNOST UDRUŽENJA                                                                                           

Član 6

Ciljevi Udruženja su:

 • afirmisanje i unapređivanje slobode mišljenja, govora, izražavanja i univerzalnih civilizacijskih vrijednosti;
 • zalaganje za demokratiju, ljudske slobode, uključujući pravo na slobodan protok informacija;
 • insistiranje  na pravu  izbora,  primanja  i  prenošenja  informacija bez miješanja bilo kog centra ekonomske ili institucionalne moći;
 • unapređivanje   bibliotečko-informacione   djelatnosti i ustanova u kojima se ona odvija;
 • zalaganje za kvalitet, stručnost i kompetentnost kroz kontinuirano školovanje, usavršavanje i sticanje naučnih i stručnih zvanja u okviru djelatnosti;
 • zaštita profesionalnog i ljudskog dostojanstva bibliotekara i ostvarivanje njihovih radnih, stručnih, društvenih i materijalnih interesa;
 • afirmacija profesionalne etike i ostalih etičkih vrijednosti;
 • saradnja sa drugim istorodnim i sličnim asocijacijama u zemlji i inostranstvu;
 • unapređivanje međunarodne saradnje iz oblasti bibliotekarstva;
 • aktivno učešće u donošenju pravne normative iz okvira djelatnosti i praćenje njene primjene;
 • zalaganje   za   poboljšanje   materijalnog   i   ekonomskog   položaja   bibliotečkih profesionalaca.

Član 7

Udruženje svoju djelatnost ostvaruje kroz:

 • kontinuirano djelovanje u cilju ostvarivanja svojih ciljeva,
 • organizovanje radnih tijela za praćenje i proučavanje pojedinih stručnih pitanja,
 • organizovanje seminara, savjetovanja, konferencija, diskusija i javnih rasprava o pojedinim pitanjima iz oblasti bibliotečko-informacione djelatnosti,
 • organizovanje stručnih i popularnih predavanja,
 • članstvo u međunarodnim strukovnim organizacijama,
 • saradnju sa institucijama kulture, obrazovanja i nauke iz zemlje i svijeta,
 • organizovanje stručnih ekskurzija,
 • izdavanje naučnih i stručnih publikacija,
 • donošenje i usvajanje deklaracija, preporuka, smjernica,
 • realizaciju projekata po konkursima domaćih i stranih insitucija, udruženja i fondacija.

IV USLOVI ZA STICANJE I GUBITAK ČLANSTVA

Član 8

Članovi Udruženja su redovni, kolektivni i počasni.
Redovni članovi Udruženja su profesionalci koji obavljaju bibliotečko-informacionu djelatnost u Crnoj Gori i koji Udruženju pristupaju dobrovoljnim učlanjenjem.
Kolektivni  članovi  mogu  biti  pravna  lica  koja  pomažu ostvarivanju zadataka  Udruženja i razvoju bibliotekarstva. Kolektivni član Udruženja postaje se učlanjenjem.
Počasni  članovi  Udruženja mogu  biti  lica  koja  imaju  naročite  zasluge  za razvoj i unapređenje bibliotekarstva u Crnoj Gori. Odluku o prijemu za počasnog člana Udruženja donosi Upravni odbor.

Član 9

Članstvo u Udruženju prestaje:

 • istupanjem;
 • isključenjem;
 • prestankom rada Udruženja.

Smatra se da je član istupio iz Udruženja ukoliko to izjavi u pisanom obliku, ukoliko neopravdano ne učestvuje u aktivnostima Udruženja ili ne plaća članarinu. Član Udruženja može zamrznuti svoje članstvo na određeno vrijeme, nakon molbe podnijete u pisanom obliku.
Član se isključuje iz Udruženja ukoliko djeluje suprotno ciljevima, zadacima, interesima  i Etičkom kodeksu Udruženja.

Član 10

Članovi Udruženja upisuju se u evidenciju članstva koju vode predsjednik i sekretar Udruženja. Podaci koji se upisuju u evidenciju su: ime i prezime, biblioteka u kojoj je imenovani zaposlen, radno mjesto, podaci o zvanjima u struci, adresa, e-mail i broj telefona.     

V PRAVA I OBAVEZE ČLANOVA

Član 11

Prava i dužnosti redovnih članova Udruženja su:

 • da se slobodno udružuju i svoju aktivnost ostvaruju u Udruženju;
 • da svojim profesionalnim i ličnim ponašanjem čuvaju ugled i principe Udruženja,
 • da se pridržavaju Etičkog kodeksa Udruženja,
 • da učestvuju u utvrđivanju i ostvarivanju ciljeva i zadataka Udruženja;
 • da biraju i da budu birani u organe, radna tijela i za predstavnike Udruženja;
 • da pokreću inicijative, daju predloge i međusobno sarađuju;
 • da se stručno osposobljavaju i usavršavaju uz pomoć Udruženja;
 • da   traže   pomoć   i   podršku   Udruženja   radi   ostvarivanja   stručnih,   radnih   i profesionalnih interesa;
 • da sprovode odluke organa i učestvuju u aktivnostima koje organizuje ili pokreće Udruženje;
 • da uredno plaćaju članarinu.

Član 12

Visinu članarine utvrđuje Skupština Udruženja. Redovni i kolektivni članovi Udruženja plaćaju godišnju članarinu. 

Član 13

Unutrašnje nesuglasice i protivrječnosti rješava Sud časti, saglasno odredbama Etičkog kodeksa.
Odluku o isključenju donosi Upravni odbor na osnovu mišljenja Suda časti.
Konačnu odluku o isključenju donosi Skupština uzimajući u obzir stav Upravnog odbora i Suda časti, nakon čega je ova odluka konačna.

 

Član 14

Za stvaralački  rad  i  doprinos  razvoju i unapređenju bibliotekarske struke i profesije, Udruženje dodjeljuje nagradu "Dr Niko Simov Martinović“.
Nagrada se dodjeljuje na osnovu Pravilnika o dodjeli i raspisanog konkursa.

Član 15

Glasilo Udruženja bibliotekara Crne Gore je "Bibliološki glasnik".

VI ORGANI UPRAVLJANJA

Član 16

Organi Udruženja su:

 • Skupština Udruženja;
 • Upravni odbor;
 • predsjednik Udruženja;
 • sekretar Udruženja;
 • Nadozorni odbor i
 • Sud časti.

 

Skupština Udruženja

Član 17

Skupština je najviši organ Udruženja i punopravno odlučuje ako je prisutno najmanje 50 (pedeset) delegata.
Svaki član Udruženja ima svojstvo delegata Skupštine Udruženja.

Član 18

Skupština radi u sjednicama. Skupština se sastaje najmanje jedanput godišnje. Skupštinu saziva predsjednik. Rad Skupštine bliže se ureduje Poslovnikom o radu Skupštine. Predsjednik može sazvati Skupštinu na predlog Upravnog odbora ili na zahtjev jedne trećine članova. Ukoliko predsjednik ne sazove Skupštinu  u  roku od trideset dana od dana  podnošenja zahtjeva,
predlagač može sam sazvati sjednicu i predložiti dnevni red.
Radom Skupštine rukovodi radno predsjedništvo. O radu Skupštine vodi se zapisnik. Zapisnik vodi zapisničar kojega bira Skupština, a ovjeravaju dva ovjerivača, takode izabrana na Skupštini Udruženja.

Član 19

Sjednice Skupštine su javne.
Odluke  Skupštine  su  punopravne ako  se za  njih  izjasni  najmanje  prosta većina od prisutnog   broja  članova.   Odluke  se  donose   javnim   glasanjem  osim  u  slučajevima   kada  Skupština  odluči  da glasanje bude tajno.  Odluke Skupštine potpisuje predsjednik Udruženja.

Član 20

Skupština Udruženja:

 • donosi Statut Udruženja;
 • bira i razrješava predsjednika i sekretara (lica ovlašćena za zastupanje) i druge organe Udruženja;
 • odlučuje o udruživanju u saveze i druge oblike povezivanja Udruženja;
 • usvaja plan rada za narednu i izvještaj o radu za predhodnu kalendarsku godinu;
 • usvaja godišnji finansijski izvještaj;
 • odlučuje o promjeni cilja i djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine Udruženja;
 • odlučuje i o drugim pitanjima za koja Statutom nije utvrđena nadležnost drugih organa Udruženja.

Upravni odbor

Član 21

Upravni odbor Udruženja je kolektivni organ upravljanja koji se stara o sprovođenju ciljeva i zadataka Udruženja, odluka i zaključaka Skupštine.

Član 22

Upravni odbor Udruženja čine 9 članova, uključujući predsjednika i sekretara. Mandat članova Upravnog odbora traje dvije godine sa mogućnošću njegovog produženja.

Član 23

Upravni  odbor  Udruženja   donosi opšta akta shodno zakonu i ovom Statutu; utvrđuje  politiku  i  radi  na  sprovođenju ciljeva i zadataka Udruženja   na osnovu  usvojenih  programa, stavova  i  zaključaka;  rukovodi  radom Udruženja;  odlučuje  o korišćenju sredstava  Udruženja; odlučuje o izboru predstavnika Udruženja u drugim organizacijama  i  tijelima; imenuje  urednike  publikacija  i  bira  Redakciju  stručnog   časopisa "Bibliološki glasnik",  imenuje  komisije  i  tijela  Udruženja;  organizuje savjetovanja, seminare, stručna  predavanja  i  druge  oblike  stručnog  usavršavanja;  sarađuje  sa  drugim  asocijacijama;  priprema Skupštinu.
Sjednice  Upravnog  odbora  Udruženja  saziva  i  njima  rukovodi  predsjednik  ili  sekretar Udruženja.  Odluke  se  donose  većinom  glasova  prisutnih,  na  sjednicama  kojima  prisustvuje najmanje polovina članova Upravnog odbora.

Predsjednik i sekretar Udruženja

Član 24

Predsjednik  Udruženja  predstavlja i zastupa Udruženje,  odgovara za zakonitost rada, vodi poslove Udruženja saglasno odlukama Skupštine, saziva Skupštinu i sjednice Upravnog  odbora  Udruženja,  rukovodi  njihovim  radom, podnosi Skupštini predlog godišnjeg finansijskog izvještaja, obavlja  i  druge funkcije  i  poslove predsjednika u skladu sa ovim Statutom.
Sekretar Udruženja u slučaju spriječenosti predsjednika zamjenjuje istog  u  poslovima  sazivanja sjednica Skupštine i Upravnog odbora i rukovođenja njihovim radom.
Naredbodavac za izvršenje finansijskog plana je predsjednik, odnosno sekretar Udruženja.
Mandat predsjedniku i sekretaru Udruženja traje dvije godine sa mogućnošću njegovog produženja.

Nadzorni odbor

Član 25

Nadzorni odbor vrši nadzor nad finansijsko-materijalnim poslovanjem Udruženja, o čemu sastavlja izvještaj i dostavlja ga Skupštini. Nadzorni odbor čine predsjednik i 2 člana. Predsjednik i članovi Nadzornog odbora biraju se na Skupštini. Nadzorni odbor radi po Poslovniku.
Mandat članovima Nadzornog odbora takodje traje dvije godine sa mogućnošću produženja.

Sud časti

Član 26

O zaštiti Etičkog kodeksa Udruženja i njegovoj primjeni stara se Sud časti Udruženja. Čine ga predsjednik i dva člana, koje bira Skupština Udruženja na period od dvije godine.
Sud časti radi po Poslovniku.

VII RADNA TIJELA UDRUŽENJA

Član 27

Upravni  odbor  Udruženja  obrazuje  komisije i  druga  radna  tijela  sa  zadatkom  da proučavaju i razmatraju pojedina značajna pitanja, radi ostvarivanja ciljeva i zadataka Udruženja, utvrđuje  predloge,  usaglašava  stručna mišljenja i  na drugi  način  pomažu Upravnom odboru  i
Skupštini udruženja.
Udruženje ima sljedeće komisije i radna tijela:

 • Komisija za normativnu djelatnost,
 • Komisija za bibliotečke standarde,
 • Komisija za međunarodnu saradnju,
 • Komisija za nagrade,
 • Komisija za školske biblioteke.
 • Komisija za visokoškolske biblioteke,
 • Komisija za narodne biblioteke,
 • Komisija za specijalne biblioteke
 • Redakcija časopisa "Bibliološki glasnik" i
 • Redakcija Web stranice UBCG.

Broj   i   sastav   članova   pojedinih  komisija   utvrđuje   se   odlukom  o  njihovom obrazovanju.
Upravni   odbor  Udruženja  može  obrazovati  i  druga tijela radi rješavanja pojedinih aktuelnih pitanja.

VIII NAČIN FINANSIRANJA

Član 28

Za ostvarivanje ciljeva i zadataka Udruženje obezbeduje sredstva iz sljedećih izvora:

 • iz članarine;
 • dobrovoljnih priloga i poklona;
 • po osnovu učešća na domaćim i međunarodnim projektima;
 • i na drugi način koji nije u suprotnosti sa zakonom.

IX JAVNOST RADA

Član 29

Rad Udruženja je javan. Javnost  rada se obezbjeđuje  putem  izvještaja, otvorenosti  za  sredstva  javnog  informisanja  i  izdavanja svojih publikacija. Udruženje  je  dužno  da  svojim članovima i organima učini dostupnim dokumentaciju o radu Udruženja i finansijskom poslovanju, u skladu sa zakonom.
O javnosti rada stara se Upravni odbor Udruženja.

X IZMJENE I DOPUNE STATUTA UDRUŽENJA

Član 30

Inicijativu za izmjene i dopune Statuta mogu dati organi Udruženja i članovi Udruženja.
Inicijativa za izmjene i dopune Statuta dostavlja se Upravnom odboru Udruženja, koje je dužno da se u roku od 60 dana izjasni o tome.
Ako je Upravni odbor Udruženja saglasan sa predlogom, dužan je da utvrdi nacrt, odnosno predlog za izmjene i dopune Statuta i dostavi ga na razmatranje i usvajanje. Ako Upravni odbor nije saglasan sa predlogom, dužan je da o tome obavijesti podnosioca inicijative.
Odluka o izmjenama i dopunama Statuta donosi se na isti način i po istom postupku kako je donijet i ovaj Statut.

XI DRUGA OPŠTA AKTA UDRUŽENJA

Član 31

Druga opšta akta Udruženja su pravilnici i poslovnici o radu komisija i radnih grupa Udruženja. Njihovo donošenje je u nadležnosti Upravnog odbora Udruženja.

XII PRESTANAK RADA

Član 32

Udruženje prestaje sa radom ako se ne ostvaruju ciljevi i zadaci zbog kojih je osnovano.
Imovina Udruženja predaje se organizaciji koja ga nasleduje, a ako takve organizacije nema, imovina se predaje Nacionalnoj biblioteci Crne Gore Đurđe Crnojević, s tim da se preda onom udruženju ili organizaciji koje bi bili osnovani sa istim ili sličnim ciljevima i zadacima.
Inicijativu za prestanak rada Udruženja mogu pokrenuti organi Udruženja i članovi Udruženja. Inicijativa mora biti obrazložena.

Član 33

Predsjednik, odnosno sekretar Udruženja dužni su da u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o prestanku rada obavijeste nadležni organ radi brisanja iz registra.

XIII ZAVRŠNE ODREDBE

Član 34

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim Statutom neposredno će se primjenjivati odredbe Zakona o nevladinim organizacijama.

Član 35

Ovaj  Statut stupa  na  snagu  danom  usvajanja  od  strane  Skupštine  Udruženja.
Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut Udruženja bibliotekara Crne Gore od 01. juna 2007. godine.

Na Cetinju, dana 14. juna 2012. godine

Predsjednik Udruženja
Ivan Ivanović