Etički kodeks Udruženja

U skladu sa Ustavom Republike Crne Gore i odredbama Zakona o bibliotekarstvu, a saglasno tradicionalnoj i profesionalnoj etici, bibliotekari, članovi Udruženja bibliotekara Crne Gore, utvrduju svoj ETIČKI KODEKS, kao zbir načela kojih će se bibliotečki radnici pridržavati u okviru svoje stručne i
profesionalne djelatnosti. Načela etičkog kodeksa proističu iz duboko zasnovane civilizacijske uloge biblioteka i bibliotekara, tradicionalne etike, savremenih civilizacijskih i demokratskih dostignuća i potreba savremenog društva. Načela etičkog kodeksa ogledaju se u odnosu prema:
- bibioteci, bibliotečkoj grañi i radu sa njom,
- saradnicima na radu i, šire, svim kolegama pripadnicima bibliotečke struke i
- korisnicima bibliotečkih usluga.

Član 1.
Bibliotekari se u svom profesionalnom radu svestrano zalažu za primjerno i pravovremeno popunjavanje, sreñivanje, obradu i zaštitu knjižnog fonda, pružanje potpunih, tačnih i brzih informacija svim korisnicima, kao i za punu saradnju sa kolegama iz svoje biblioteke, biblioteka sa područja Republike i svijeta - sve u cilju unapreñenja bibliotečko-informativnih usluga.

Član 2.
Bibliotekar svoju ličnost oblikuje u skladu sa univerzalnim etičkim načelima, polazeći od uvjerenja da su pisana riječ i informacija najveće dobro, najznačajnija civilizacijska tekovina i ključni faktor čovjekovog napretka.

Član 3.
Bibliotekar koristi svoje stručno zvanje za unapreñenje bibliotečke djelatnosti u užem i širem okruženju, a svojim profesionalnim, neposrednim i humanim odnosom prema korisnicima utiče na podizanje ugleda struke i institucije.

Član 4.
Bibliotekar pruža podršku svojim kolegama po pozivu i poštuje njihovo znanje. Riječju i djelom se zalaže za one koji trpe posljedice zbog poštovanja načela ovog Kodeksa bilo u ustanovi bilo u širem društvenom okruženju. Poštuju etička načela drugih i stručna zvanja pripadnika drugih poziva.

Član 5.
Bibliotekar je dužan da bude lojalan svojoj ustanovi, štiti njene interese i doprinosi njenom ugledu. Nesporazume će nastojati da rješava unutar nje, u otvorenom i ravnopravnom dijalogu. Kad se nañe u dilemi da li da brani interese svoje ustanove ili osnovna načela profesionalne etike, prednost će dati etičkim
načelima.

Član 6.
Odnos bibliotekara prema korisnicima temelji se na ravnopravnosti, nepristrasnosti i poštovanju, kako na stručnoj tako i na ljudskoj ravni, što bibliotekar i očekuje od korisnika.

Član 7.
U saradnji sa kolegama na radnom mjestu, ostalim bibliotečkim radnicima i saradnicima iz drugih struka, bibliotekar mora pružati iscrpne, tačne i provjerene informacije.

Član 8.
Svaka informacija koju bibliotekar pruža mora biti data uljudno, nepristrasno i primjereno potrebi korisnika.

Član 9.
Bibliotekar ne smije radi ličnog interesa, na štetu kolega, ustanove ili korisnika, ostvarivati bilo kakvu finansijsku ili materijalnu dobit, niti svoje radno mjesto ili položaj zloupotrebljavati za lično okorišćavanje.

Član 10.
Bibliotekar poštuje korisnikovu privatnost, pa lične podatke, traženu grañu i informacije ne smije zloupotrijebiti niti javno komentarisati.

Član 11.
Bibliotekar se zalaže za nesmetan protok informacija i bibliotečke grañe, ali ne odgovara za posljedice koje bi mogle proizaći iz njihove upotrebe.

Član 12.
Bibliotekar će se suprodstaviti svim pokušajima cenzure ili drugih stručno neutemeljenih ograničenja pri pribavljanju i posredovanju grañe i informacija, uz uvažavanje načela primjerenosti.

Član 13.
Pravo i dužnost svakog bibliotekara je da permanentno podiže nivo svog stručnog i opšteg znanja, što je osnovni uslov za profesionalno obavljanje svih poslova u biblioteci.

Član 14.
Bibliotekari su dužni da se profesionalno uključuju u obrazovni, kuluturni i naučni žiovt sredine u kojoj djeluju.

Član 15.
Bibliotekar ima pravo i dužnost da se suprodstavi svakom pokušaju otuñenja ili uništenja bibliotečke grañe, posebno one od nacionalnog i kulturnog značaja.

Član 16.
Bibliotekari su obavezni da sarañuju i njeguju timski rad i uzajamnost, da se kolegijalno odnose prema znanju, radnom i stručnom doprinosu svakog pojedinca, čime se na najbolji način čuva ugled i dostojanstvo struke.

Član 17.
Poštovanje načela ovoga Kodeksa moralna je obaveza i izričita dužnost crnogorskih bibliotekara, pa takvo ponašanje podrazumijeva i punu podršku od strane strukovnog udruženja. Kodeks obavezuje i bibliotekare koji nijesu članovi Udruženja bibliotekara Crne Gore, pa se opštim aktom biblioteke utvrñuje i njihova odgovornost za povredu Kodeksa.

Član 18.
Bibliotekar ili korisnik koji ima neprijatnosti ili trpi posljedice zbog poštovanja odredbi ovog Kodeksa ima pravo na moralnu i pravnu zaštitu svog strukovnog udruženja.

Član 19.
O zaštiti Kodeksa i njegovoj primjeni brine Sud časti Udruženja bibliotekara Crne Gore.

U Podogorici, 26. 12. 2002. god.
Predsjednik Udruženja bibliotekara CG
Mr Zdravko Vukčević