Deklaracija Udruženja

Udruženje bibliotekara Crne Gore na Svečanoj skupštini, održanoj povodom pedestogodišnjice svog postojanja i rada 26. septembra 2003. godine u Podgorici donosi sljedeću

D E K L A R A C I J U

Udruženje bibliotekara Crne Gore, kao jedino profesionalno udruženje na nacionalnom nivou, svjesno sve većeg značaja i uloge bibliotekarstva u radikalno promijenjenim okolnostima u okruženju, na jednoj strani, i veoma nepovoljne recepcije, niskog socijalnog položaja i sve izrazitijeg zaostajanja za razvojem savremenog bibliotekarstva, na drugoj, obavezuje se:

  1. da će se u borbi za poboljšanje društvenog položaja i ugleda struke i njeno odgovarajuće maksimalno valorizovanje, zajedno sa svojim članstvom i svim relevantnim strukturama društva, zalagati za poboljšanje kvaliteta i nivoa usluga u skladu sa novim izazovima i novim zahtjevima savremenog doba, aktivno djelujući na njihovoj prezentaciji i promovisanju u široj društvenoj i političkoj javnosti, artikulišući na taj način značaj profesije u skladu s njenom društvenom odgovornošću;
  2. da će se u skladu sa novim okolnostima, poslovima i metodama rada zalagati za profesionalno školovanje i osposobljavanje bibliotečkih i informacijskih stručnjaka na univerzitetskom nivou, što podrazumijeva otvaranje studija bibliotekarstva i informatike na Univerzitetu Crne Gore, kako bi bibliotečko osoblje bilo primjereno obrazovano i pripremljeno za sve brze promjene u budućnosti i kako bi se, najzad, napustio već odavno prevaziđeni i kod nas jedini način edukacije i sticanja znanja pomoću stručnih ispita sa skoro nepromijenjenim programima od njihovog usvajanja do danas i
  3. da će, kao ravnopravan partner, učestvovati u stvaranju pravnih propisa, prije svega Zakona o bibliotečkoj djelatnosti čije donošenje kasni već čitavu deceniju, čime bi se podstakao rad na izradi i donošenju niza podzakonskih propisa bibliotečke legislative.

 

Podgorica, 26. septembar 2003. godine.

 

Predsjednik Udruženja bibliotekara CG
Mr Zdravko Vukčević